YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KARAR

–– Tarım ve Orman Bakanlığınca Belirlenen Yaban Hayvanları Listesi Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2020/97, K: 2022/62 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2021/132, K: 2022/69 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2022/52, K: 2022/90 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2022/53, K: 2022/91 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2022 Tarihli ve 2016/5903 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr