YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Muğla İli, Marmaris İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Hisarönü, Turgut, Orhaniye Mahalleleri ve Çevresi (1. Etap) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5850)

–– 154 kV Eşme Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Gösterilen Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5851)

–– 154 kV Yakaağzı RES-İpektepe RES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Gösterilen Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5852)

–– Batı Karadeniz Faz-2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Gösterilen Güzergâha (Zonguldak-Düzce-Sakarya) İsabet Eden Taşınmazlar ile Söz Konusu Proje Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5853)

–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5854)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/322, 323)

YÖNETMELİKLER

–– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilât Yönetmeliği (Karar Sayısı: 5855)

–– Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 539)

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540)

KURUL KARARLARI

–– Sermaye Piyasası Kurulunun 2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 Tarihli ve 11075, 11076, 11077 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr