Tapuda değerini düşük gösterdiğiniz gayrimenkulü elinizden alabilirler

Gayrimenkulün değerinin tapuda düşük gösterilmesi hem alıcı üstelik satıcıya, değişik nedenlerle, o an için ceplerinden daha az para dahi çıkacağı için çok çekici gelir ve reel satım bedeli yerine tapuda daha az bir kıymet gösterilir. İşlemi yapar iken daha az alış veriş harcı ödenir, sebebiyle, o gün için kazançlı gibi gözüken prosedür sonradan başınıza alışılmamış […]

Devamını oku

Tapu kaydında düzeltim davası açılabilmesi için öncelikle Tapu Müdürlüğüne başvuru yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2021/8016Karar: 2021/6063K.T.: 26.10.2021 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİDAVA TÜRÜ : TAPU KAYDINDA DÜZELTİM Taraflar arasında görülen tapu kaydında düzeltim davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi …’un raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;-KARAR-Davacı, mirasbırakanı “…” in […]

Devamını oku

Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi, tapulu taşınmaz payının devrini içermesi nedeniyle tek taraflı irade beyanıyla feshedilemez; taraf iradelerinin fesih konusunda uyuşması gerekir veya mahkeme kararı ile fesih mümkündür.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2019/695Karar: 2022/909K.T.: 14.06.2022 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “alacak ve tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Samsun 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 23. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.2. Direnme kararı davalı […]

Devamını oku

Yargıtayın yerleşmiş uygulamalarında kabul edildiği üzere aslolan belediye tarafından onaylanan mimari projedir. Eğer tapu müdürlüğüne sunulan proje ile belediyede bulunan projeler arasında bir çelişki olursa belediyede bulunan onaylı proje esas alınmalıdır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2019/363Karar: 2022/786K.T.: 31.05.2022 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi1. Taraflar arasında birleştirilerek görülen “mimari projeye aykırılığın eski hâle getirilmesi, el atmanın önlenmesi, ecrimisil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul Anadolu 17. Sulh Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar, asıl ve birleşen dosya davalıları vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 20. Hukuk […]

Devamını oku

Ön ödemeli konut satışında yeni düzenleme: Azami teslim süresi 36 aydan, 48 aya çıkıyor.

Halk arasında ‘topraktan satış’ veya ‘maketten satış’ olarak da bilinen ön ödemeli konut satışında şartlar değişiyor. Ön ödemeli konut satışında azami teslim süresi 36 aydan 48 aya çıkıyor. Ticaret Bakanlığı, ön ödemeli konut satışına ilişkin yönetmeliği değiştirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, 2014 yılında çıkarılan yönetmelikteki konut teslim sürelerinde değişiklik getiriyor. Buna göre, ön ödemeli […]

Devamını oku

Kooperatife ait bir taşınmazı tahsisle devralıp kullanan bir ortağın taşınmazını tapuda resmi işlemle temlik alanın iyiniyeti korunamaz. Tapuda işlem yapan basit bir araştırmayla bu taşınmazın kooperatif tarafından kime tahsis edildiğini, kimin kullanımında olduğunu öğrenebilecek durumdadır. Kaldı ki içinde kooperatif üyesinin oturduğu bir taşınmazı satın alırken böyle bir araştırmayı yapmak taşınmaz alan herkesten beklenmelidir.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2021/1611Karar: 2021/1989K.T.: 06.12.2021 MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi İLK DRC. MHK. : Bursa Asliye 1.Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararın temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü. […]

Devamını oku

Ana gayrimenkulün yönetim tarzı, kullanma maksat ve şeklinin düzenlenmesi kapsamında olarak bazı ortak yerlerin, yönetim planı ile “ayni hak bahşetmeyecek biçimde” bir veya birkaç bağımsız bölümün kullanımına bırakılması mümkün olup, bu gibi hükümlerin yönetim planında yer alması yasaya aykırılık oluşturmaz.

T.C. Yargıtay 18. Hukuk DairesiEsas: 2009/12939Karar: 2010/5919K.T.: 13.04.2010 ANATAŞINMAZ KAT MÜLKİYETİ YÖNETİM PLANI ÖZET: Yönetim ile ilgili olmayan hususlara yönetim planında yer verilemez. Yönetim planı ile bazı ortak yerlerin bir veya birkaç bağımsız bölümün kullanımına bırakılması mümkündür. Bu gibi hükümlerin yönetim planında yer alması yasaya aykırılık oluşturmaz. Ancak, ortak yerlerde projeye aykırı inşaat ve değişiklik yapılmasına, kapıcı dairesi […]

Devamını oku

Vekil tarafından Tapu Müdürlüğüne satış başvurusunun murisin ölümünden önce yapıldığı; ancak işlemin gerçekleşmesinin ise murisin ölümünden sonra olduğu durumlarda yolsuz tescilden bahsedilemez. Her ne kadar ölüm ile vekalet ilişkisi son bulsa da TBK 513/2. mad. gereğince vekil murisin iradesini ifa etmekle yükümlüdür. Burada önemli olan husus tapuya başvuru yapıldığı zaman vekalet verenin sağ olmasıdır.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2016/14447Karar: 2020/570Tarih: 05.02.2020 MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL-TENKİS Taraflar arasında birleştirilerek görülen tapu iptali ve tescil – tenkis davası sonunda, yerel mahkemece asıl davanın kabulüne, birleştirilen dava yönünden davanın konusuz kalması nedeniyle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin olarak verilen karar taraflarca yasal süre içerisinde temyiz […]

Devamını oku

Gayrimenkulün gerçek değerinden düşük bedelle satılması ve sık aralıklarla yapılan satışlar kuşku doğuran hareketlerdir. Bu şekilde gayrimenkul edinenler sahtecilik durumlarında (sahte vekalet, vb.) TMK. 1023.mad. koruyuculuğundan yararlanamaz, iyiniyet iddia edemez.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2015/2922Karar: 2017/5841Tarih: 26.10.2017 Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı tarafça yasal süre içerisinde duruşma istemli olarak temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi …’ın raporu okundu, düşüncesi alındı. Duruşma istemi süresinde olmadığından reddedildi, gereği görüşülüp düşünüldü. -KARAR- Dava sahtecilik hukuksal nedenine […]

Devamını oku

Tapudaki taşınmaz satışlarında genellikle satış bedeli olan gerçek değer yerine, emlak vergisine esas alınan daha düşük değer gösterilmektedir. Satış bedeli ile gerçek satış değeri arasında aşırı fark varsa, alıcı ödemenin gerçek değer üzerinden yapıldığını ancak resmî nitelik taşıyan örneğin, bankadaki hesap hareketini gösterir hesap ekstresi, banka havalesi, PTT havalesi gibi bir belge ile de kanıtlayabilir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2005/625Karar: 2005/736Tarih: 21.12.2005 Taraflar arasındaki “tasarrufun iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Büyükçekmece Asliye 2.Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 01.05.2001 gün ve 1999/1161-2001/540 sayılı kararın incelenmesi Davalı Tuncel Serdar Kırcı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 08.12.2003 gün ve 2003/5783-5869 sayılı ilamı ile ; (…Dava ve birleşen dava İİK.nun 277 […]

Devamını oku