T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi
Esas:
 2014/11248
Karar: 2015/13198
Tarih: 15.06.2015

  • TAKİBİN DURMASI
  • TAKİBİN İPTALİ TALEBİ
  • YARGITAY BOZMASI

ÖZET:Yargıtay bozmasıyla icra takibi durur. Takibin bu şekilde durması takibin iptali için yapılmış olan şikayet başvurusunu durdurmaz.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Borçlu vekili, vekil edeni aleyhine … İcra Müdürlüğü’nün 2013/1048 Esas sayılı takip dosyası ile ilamlı takip başlatıldığını, dayanak ilamın kesinleşmeden takibe konulamayacağını belirterek takibin iptalini talep etmiştir.

Mahkemece; dayanak ilamın icraya konulduktan sonra Yargıtayca bozulmasına karar verildiği, dolayısıyla ilamın ortadan kalktığı, gerekçesiyle şikayetin kabulüne, takibin iptaline karar verilmiş, hüküm alacaklı vekilince temyiz edilmiştir.

İİK’nun 40. maddesinin birinci fıkrasına göre takibe konu ilamın bozulması ile icra muameleleri olduğu yerde durur.

Somut olayda takibe konu ilam bozulmakla, takibin durduğu ancak takibin durmasının şikayetin esasını incelemeye engel teşkil etmediği, bu nedenle şikayetin esasının incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve HMK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine ve peşin alınan hacın istek halinde temyiz edene iadesine 15.06.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.