İş kazasından doğan tazminat davasında, dava dilekçesinde olay tarihinden itibaren faiz talep edilmiş, ıslah dilekçesinde faiz talep edilmiş ise, dava dilekçesindeki faiz talebi ıslah dilekçesindeki talepleri karşılayacaktır.

T.C. Yargıtay 21. Hukuk DairesiEsas: 2016/17276Karar: 2018/4603K.T.: 08.05.2018 MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Davacılar, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir. Hükmün davacılar ile davalılardan … ve … vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin […]

Devamını oku

İşyeri adresinde, iş saati içerisinde, şirket yetkililerinin bulunmadığı sırada, şirket çalışanı olmayan bir kişinin, gelen tebligatı şirket çalışanı olarak imza karşılığı alması normal ve mutad olmasa da yapılan tebligat usulüne uygundur.

T.C. Danıştay 7. DairesiEsas:  2021/3016Karar: 2022/1552K.T.: 11.04.2022 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı adına … Gümrük Müdürlüğü VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacı […]

Devamını oku

Müteselsil kefaleti sağlayan icra kefaleti ilam niteliğinde belgedir. Bu belgenin yasa yönünden geçerli olmadığına ilişkin şikayet süresiz şikayettir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2016/30431Karar: 2018/3417K.T.: 19.04.2018 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : […]

Devamını oku

İşçinin sağlık sorunları nedeni ile doktordan rapor alması, bu raporun sahte olduğu kanıtlanmadıkça yasal bir mazeret olduğu, çalışanın olumsuz bir davranışı olarak değerlendirilemeyeceği açıktır.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2016/17532Karar: 2017/12196K.T.: 06.07.2017 ÖZET: İşçinin sağlık sorunları nedeni ile doktordan rapor alması, bu raporun sahte olduğu kanıtlanmadıkça yasal bir mazeret olduğu, çalışanın olumsuz bir davranışı olarak değerlendirilemeyeceği açıktır. Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının istirahat raporu aldığı dönemde Giresun iline gittiği ve orada plajda tatil kıyafetleri ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı, dosya kapsamıyla sabittir. Bu […]

Devamını oku

Kira sözleşmesi ile aynı tarihte imzalanan tahliye taahhüdü geçersizdir.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2012/18349Karar: 2013/1348K.T.: 31.01.2013 ÖZET: İİK.nun 275. maddesi ve 4.12.1957 tarih 11/26 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince alacaklının, imzası ikrar olunsa bile tarihi inkar edilen tahliye taahhüdüne dayanarak itirazın kaldırılmasını isteyemeyeceği göz ardı edilerek uyuşmazlığın çözümü yargılamayı gerektirdiğinden istemin reddine karar vermek gerekir. YARGITAY İLAMI İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı […]

Devamını oku

Davalı alım satım ilişkisini kabul etmemektedir. Bu nedenle davacının fatura deliline dayanabilmesi için, faturada yazılı malı davalıya teslim ettiğini, bu teslimin borç doğurucu sözleşmesel hukuki bir ilişki sonucu olduğunu, faturanın da bu ilişki sonucu düzenlenmiş olduğunu genel ispat kurallarına göre ( yemin teklifi dahil ) kanıtlaması gerekir. Çünkü tebliğ edilen faturaya sekiz gün içinde itiraz edilmemiş olması hali, faturada yazılı malın alıcıya teslim edildiğini göstermez, bu sadece malın fiyat ve adedi yönünden içeriğini kabul anlamına gelir.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2005/8385Karar: 2005/9627K.T.: 06.10.2005 Dava dilekçesinde 1.200.000.000 lira alacak için takibe vaki itirazın iptali, inkar tazminatının masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü. Davacı şirket vekili; çeşitli tarihlerde veresiye mazot alan […]

Devamını oku

Deprem kuşağında yer alan bir bölgede yapılaşmaya ilişkin tedbirlerin alınması, uygulanması ve denetlenmesi idari faaliyetlerinde ortaya çıkan eksiklikler idarenin olumsuz eylemi niteliğindedir. Bu olumsuz eylem ile deprem sonucu oluşan zarar arasında illiyet bağının bulunduğu ve depremin illiyet bağını kesen bir mücbir sebep olarak kabul edilemez.

T.C. Danıştay 11. DairesiEsas:  2005/1353Karar: 2007/6248K.T.: 29.06.2007 ÖZET: Davada, 17.8.1999 tarihinde meydana gelen depremde iki dükkanı ve bir evi yıkılan ve içindeki eşyaları zarar gören davacının olayda idarenin hizmet kusuru bulunduğunu ileri sürerek 95.000.000.000.-TL maddi tazminatın 17.8.1999 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle açtığı davanın reddi yolunda verilen İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 24.3.2004 gün ve […]

Devamını oku

Binanın meydana gelen deprem nedeniyle yıkılmasında, sanıkların özen yükümlülüklerine uymayarak mevcut sonucun gerçekleşmesinde etkili olması sebebiyle; meydana gelen ölümler bakımından sanıkların eylemi bilinçli taksirle öldürme suçunu oluşturur.

T.C. Yargıtay 12. Ceza DairesiEsas: 2020/4477Karar: 2022/1492K.T.: 01.03.2022 ÖZET Deprem sırasında zemin ve 4 normal olmak üzere toplam 5 kattan oluşan … apartmanının tamamen çökmesi sonucu çoğu kuran kursu öğrencileri (14 öğrenci ve 1 aşçı) olmak üzere toplam 20 kişinin öldüğü, şikayetçi olmayan birçok kişinin de yaralandığı olayda; dosyada sunulan belgeler ve bilirkişi raporlarında, çöken binanın zemin sınıfı […]

Devamını oku

Kalitesiz malzeme kullanımının binanın depremde yıkılmasında etkili olduğu olayda, taahhütnameyi veren fenni mesul mühendis, inşaat ustası, bina sahibi ve müteahhit bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan sorumludur.

T.C. Yargıtay 12. Ceza DairesiEsas: 2020/12133Karar: 2022/10714K.T.: 27.12.2022 ÖZET: Taksirli suçlar açısından temel cezanın belirlenmesinde; TCK’nın 61/1. ve 22/4. madde ve fıkralarında yer alan ölçütlerden olan failin kusuru, meydana gelen zararın ağırlığı, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zaman nazara alınmak suretiyle, aynı Kanunun 3/1. maddesi uyarınca işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde maddede öngörülen alt […]

Devamını oku

Kolon eksikliği, binanın deprem karşısında tepki vermemesinin ve çökmesinin en büyük nedenlerinden biri olup, bu eksiklik binanın yapım aşamasında mevcut ise yapı müteahhidi ve fenni sorumlusu, bina tamamlandıktan sonra gerçekleşir ise tadilatı yapan kişi asli kusurlu olacaktır.

T.C. Yargıtay 12. Ceza DairesiEsas: 2020/4170Karar: 2021/2742K.T.: 17.03.2021 ÖZET: 13.02.2023 tarihinde www.turkiyegazetesi.com.tr’de “Yargıtay kolon eksikliğini affetmemişti” başlığıyla yayınlana Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararı. Tüm Türkiye’yi hüzne boğan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremlerinde binlerce bina yerle bir oldu, enkaz altında kalan birçok vatandaş hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Depremde binaların yıkımına alttaki kolonların kesilmesinin yol […]

Devamını oku