İhtarnamede; kiracıya verilecek süre konut ve çatılı işyeri kiralarında en az 30 gün, ürün kiralarında en az 60 gün, diğer kira ilişkilerinde en az 10 gündür.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2017/17027Karar: 2017/6109K.T.: 05.12.2017 MAHKEMESİ : SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A […]

Devamını oku

Anne babasına bakan evlada tek bir gayrimenkulün satış yoluyla devri MUVAZAALI İŞLEM DEĞİLDİR.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1247Karar: 2020/47K.T.: 23.01.2020 TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – BAKIM SAVUNMASINDA BULUNAN DAVALININ SON DÖRT YILINI FELÇLİ OLARAK GEÇİREN BABASINA SAĞLADIĞI BAKIMIN NORMAL BİR BAKIM OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ, ÖZEL BİR BAKIM VE DESTEK SAĞLADIĞI – HÜKMÜN ONANMASI ÖZET: Cevap dilekçesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde bakım savunmasında bulunan davalının, son dört yılını felçli olarak […]

Devamını oku

Adını benimsemeyen, kişiliği ile özdeşleşmeyen kimsenin, adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2017/ 6122Karar: 2017 / 14423K.T.: 02.11.2017 SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ – KİŞİNİN TOPLUM İÇERİSİNDE BİLİNİP TANINDIĞI SOYADIYLA ANILMAYI VE ONU KAYDEN DE TAŞIMAYI İSTEMESİNİN HAKLI SEBEP TEŞKİL EDECEĞİ – DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Türk Medeni Kanununun öngördüğü “haklı sebep” bu kapsam içinde değerlendirildiğinde hakimin bu konudaki takdiri ileri sürülen […]

Devamını oku

Kiralanan aracın, ehliyetsiz üçüncü kişiye verilmesi nedeniyle ortaya çıkan cezadan kiraya verenin sorumluluğu yoktur.

T.C. Yargıtay 19. Hukuk DairesiEsas: 2020/6831Karar: 2021/7110 “İçtihat Metni” 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 36/3-b maddesine aykırılık eyleminden dolayı kabahatli … hakkında Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 16/01/2020 tarihli ve MA 50757290 sayılı idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 2.473,00 Türk lirası idarî para cezasına yönelik başvurunun reddine dair Muğla 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin […]

Devamını oku

“Süresi içinde yatırılmadığında davanın usulden reddedileceği” ihtar edildiği, davacının ise verilen kesin süre içinde belirtilen masrafı yatırmaması nedeniyle davanın usulden reddine karar verildiği anlaşılmış ise de, bilirkişi ve keşif giderleri nedeniyle istenilecek giderlerin delil avansı kabul edilip, HMK’nın 324. maddesi uygulanmak suretiyle; davacının o delile dayanmaktan vazgeçtiğine karar verilerek dosyada ki diğer delillere göre esas hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde bu masrafların gider avansı olarak kabulüyle usulden ret kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2018/7650Karar: 2021/160 MAHKEMESİ: İş MahkemesiDAVATÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:Y A R G I T A Y K A R A R IDavacı İsteminin […]

Devamını oku

İlamlı icra takibinde, alacak kalemlerinin brüt olarak istendiği ve yasal kesintilerin yapılmadığı yönündeki şikayet ilama aykırılık niteliğinde olup bu tür şikayetler süresiz olarak İcra Mahkemesi önüne getirilebilir.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2015/17339Karar: 2015/20274K.T.: 12.11.2015 * İLAMLI İCRA TAKİBİNDE İLAMA AYKIRILIĞIN SÜRESİZ ŞİKAYETE TABİ OLDUĞU (Takibin İptali İstemi/Alacak Kalemlerinin Brüt Olarak İstendiği ve Yasal Kesintilerin Yapılmadığı Yönündeki Şikayet – Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle Süresiz Olarak İcra Mahkemesi Önüne Getirilebileceğinin Gözetileceği/Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği/Şikayetin Süreden Reddedilemeyeceği) * SÜRESİZ ŞİKAYET […]

Devamını oku

Bir yıllık sürede haciz istendikten sonra artık takibe devam edilebilmesi için takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılan dosyanın yenilenmesi durumunda yenileme harcı alınmaz.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2010/3540Karar: 2010/16117K.T.: 10/06/2008 MAHKEMESİ : Keşan İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 10/06/2008NUMARASI : 2006/215-2008/92Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :İİK. nun 363/2.maddesi uyarınca icra mahkemesince verilen kararlar tefhim veya tebliğ tarihinden […]

Devamını oku

Ölene ait bulunan bütün haklar, mallar ve borçlar mirasçılara geçeceğinden, açılmış bulunan taşınmazın idareye tesciline ilişkin işlemin iptali davasını mirasçıların takip etme hakkı bulunur.

T.C. Danıştay 10. DaireEsas: 2016/1199Karar: 2021/837K.T.: 03.03.2021 TAŞINMAZIN İDAREYE TESCİLİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİNDE DAVACININ VEFATI ÜZERİNE MAHKEMECE YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILMASI GEREKTİĞİ – Taşınmazın Hak Sahiplerine Satışı İçin İlçe Belediyesi Adına Tesciline İlişkin İşlemin İptali İstenildiği – Danıştay Kararının Davacı Tarafından Dilekçe İle Düzeltilmesinin Talep Edildiği – Uyap Sisteminden Alınan Nüfus Kayıt Örneğine Göre Davacının Vefat Ettiğinin Anlaşıldığı – İdari Yargılama […]

Devamını oku

İşçinin, mesai saatlerinde iş yeri bilgisayarını şahsi işleri için kullanılması ve yaptığı işle ilgisi olmayan sosyal medya sitelerine girmesi, işverenin güvenini kötüye kullanma mahiyetindedir ve haklı fesih sebebidir.

T.C. Yargıtay 22. Hukuk DairesiEsas: 2017/21400Karar: 2019/6668K.T.: 26.03.2019 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR Davacı İsteminin Özeti : Davacı vekili dava dava dilekçesinde özetle; müvekkili davacının davalı işyerinde kalite […]

Devamını oku

İcra dosyasında hem kendi adına hem de yetkilisi olduğu şirket adına taahhütte bulunup ihlal edilmesi halinde, aynı borç ilişkisi sebebiyle sanık hem kendi adına hem de şirket yetkilisi sıfatıyla iki kez cezalandırılamaz.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2020/9381Karar: 2021/913 Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık …’un, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair … İcra Ceza Mahkemesinin 04/12/2018 tarihli ve 2018/785 esas, 2018/1611 sayılı kararı aleyhine … Bakanlığının 07/10/2020 gün ve 94660652-105-16-89-2020-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı […]

Devamını oku