Araçtaki değer kaybının varlığının ve miktarının belirlenebilmesi ancak yargılama sırasında delillerin toplanıp değerlendirilmesinden, yani tahkikattan sonra mümkün olabileceğinden davacıdan, iddia ettiği zararı dava tarihi itibariyle miktar ve değerini tam ve kesin olarak bilmesi beklenemez. Dava açmada hukuki yarar da bulunduğundan, dava belirsiz alacak davası şeklinde açılabilir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1099Karar: 2019/460K.T.: 16.04.2019 MADDİ TAZMİNAT DAVASI BELİRSİZ ALACAK DAVASI HUKUKİ YARAR TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ DEĞER KAYBI MİKTARININ TESPİTİ ÖZET: Dava, trafik kazasından kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Somut olay bakımından davacının belirsiz tazminat alacağı davasına konu ettiği; aracında oluşan değer kaybının varlığının ve miktarının belirlenebilmesi, ancak yargılama sırasında delilerin toplanıp değerlendirilmesinden yani […]

Devamını oku

Kayıp olduğu bankaya bildirilen çalıntı kart ile alışveriş yapılması halinde, hem banka hem de pos cihazının bulunduğu iş yeri sahibi sorumlu olur.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/2850Karar: 2019/154K.T.: 14.02.2019 KREDİ KARTININ HUKUKA AYKIRI OLARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN KULLANILMASI KART KULLANIMINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER TAZMİNAT BANKANIN VE POZ CİHAZININ KULLANILDIĞI İŞYERİ SAHİBİNİN SORUMLULUĞU ÖZET: 30.09.2019 tarihinde www.milliyet.com.tr’de “Kredi kartı olanlar dikkat! Banka sorumlu…” başlığıyla yayınlanan Hukuk Genel Kurul Kararı. Kurul, Bindiği toplu taşıma aracında kimliği belirsiz yankesici tarafından kredi kartı çalınan […]

Devamını oku

Kredi kartı ile internet ortamında yapılan alışveriş neticesinde satın alınan ürün müşteriye teslim edilmezse, banka müşterinin kartına para iadesini yapmak zorundadır.

T.C. Yargıtay 19. Hukuk DairesiEsas: 2016/1953Karar: 2017/2895K.T.: 10.04.2017 ÖZET: Davacı, sihirlikazan.com sitesinden yaptığı alışverişinde davalı banka tarafından verilmiş kredi kartını kullandığını, satın aldığı ürünlerin teslim edilmemesi üzerine davalı bankaya başvurarak chargeback kuralları gereğince ödediği bedelin kredi kartına iadesini talep ettiğini ancak davalı bankanın haksız yere talebi reddettiğini ileri sürerek, 11.900,48 TL’nin yasal faiziyle iadesine karar verilmesini talep ve […]

Devamını oku

Talep (başvuru) ilkesi gereğince, hak sahibinin veya yetkili temsilcisinin başvurusu olmadan tapu sicili üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz. Aksi takdirde bu işlem geçersiz olur ve hukuken bir sonuç doğurmaz.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1215Karar: 2021/548K.T.: 29.04.2021 MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ergani Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin 08.10.2013 tarihli ve 2011/143 E., 2013/725 K. sayılı karar davacılar vekilinin temyizi üzerine, Yargıtay 1. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonucunda bozulmuş, mahkemece Özel Daire bozma kararına […]

Devamını oku

Boşanma davasında feragat edilmesi, feragat tarihinden önceki kusurların affedildiği, en azından hoşgörü ile karşılandığı kabul edilir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2015/26643Karar: 2016/2356K.T.: 12.02.2016 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı erkek 26.12.2014 tarihli dilekçesiyle boşanma kararının temyizine ilişkin beyanından feragat ettiğini bildirdiğinden bu hususa yönelik temyiz isteminin feragat nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir. Davacı […]

Devamını oku

İcra hukukunda tebligatın usulüne uygun yapılıp yapılmadığı hususu, yalnızca ilgisinin icra mahkemesi nezdinde İİK’nın 16/1, maddesi kapsamında yapacağı şikayet üzerine mahkemece incelenebilir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2016/11587Karar: 2017/2700K.T.: 27.02.2017 USULÜNE AYKIRI TEBLİĞİN HÜKMÜ İCRA MÜDÜRÜ USULSÜZ TEBLİGATI DENETLEYEMEZ ÖZET: Tebligat Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca; tebliğ, usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi kabul edilir. Bu hükme göre, usulsüz bir tebligat, mutlaka geçersiz olmayıp, usulsüz tebligatı, muhatabının öğrenmesi halinde, […]

Devamını oku

Mal beyanında bulunma sorumluluğu gerçek kişi tacirlere yönelik bir yükümlülük olup ticaret şirketlerini kapsamaz.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2020/8078Karar: 2021/513K.T.: 19.01.2021 ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK İÇİN MEVCUDU AZALTMAK SUÇU TİCARETİ USULÜNE AYKIRI TERK ETMEK SUÇU TASFİYE TASFİYE VE SONA ERME MAL BEYANINDA BULUNMAMA MAL BEYANINDA BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ TİCARET ŞİRKETLERİNİ KAPSAMAZ ÖZET: Olayla ilgili mevzuat düzenlemeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde sermaye şirketlerinin İİK 44. maddesinde belirtilen mal beyanında bulunma zorunluluğunun olmadığı, madde gerekçesinde […]

Devamını oku

Fotokopi üzerinden imza incelemesi yapılamaz.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2016/16016Karar: 2017/8361K.T.: 30.05.2017 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : Alacaklı tarafından çeke dayalı […]

Devamını oku

Menfi tespit davasında, esas hakkındaki hüküm kesinleşmeden vekalet ücreti icra takibine konu edilemez.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2020/6520Karar: 2021/2798K.T.: 11.03.2021 ÖZET: Somut olayda; takip dayanağı ilamda; “ Davanın kabulü ile; 78.500,00 TL ödenmiş paranın … davalıdan tahsiline, davacıya verilmesine, … 55 adet aylık sıra senetlerinden ötürü davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine, … bu senetlerin davacı yönünden iptallerine,..” karar verildiği, ilamın kesinleşmediği, takibe ise istirdatına hükmedilen 78.500,00 TL alacak, ilam vekalet […]

Devamını oku

İstinaf incelemesinde ileri sürülmediği için istinaf dairesince incelenmeyen bir konunun temyizde ileri sürülmesi durumunda Yargıtay’ın bu temyiz sebebini incelemesi mümkün değildir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2020/6Karar: 2021/342K.T.: 25.03.2021 ÖZET: Uyuşmazlık; istinaf dilekçesinde, istinaf sebebi olarak ileri sürülmeyen sendikal tazminatın fesih tarihindeki çıplak ücret yerine işe başlatılmama tarihindeki ücretin esas alınarak belirlenmesi hususunun aynı gün temyiz incelemesi yapılan benzer dosyalarda farklı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’nce istinaf sebebi yapılarak istinaf başvurusunun yerinde olduğunun belirlenmesi karşısında uygulamada istikrar […]

Devamını oku