T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi
Esas:
 2020/11710
Karar: 2021/1648
Tarih: 17.02.2021

MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ

İLK DERECE

MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen ve istinaf incelemesinden geçen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Dairemizce bölge adliye mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi üzerine, bölge adliye mahkemesince bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda; davanın reddine dair yeniden esas hakkında verdiği kararın, süresi içinde davacı ve davalı …Ş. vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, davalıların ortak, davalı …’in ise satış müdürü olduğu inşaattan harici satım sözleşmesi ile taşınmaz satın aldığını, sözleşme uyarınca davalılara toplam 169.750 TL ödeme yaptığını, inşaat tamamlandığı halde dairenin tapuda kendisine devrinin gerçekleşmeyip, dava dışı 3. bir şahsa devredildiğini, ödemiş olduğu bedelin ve menfi müspet zararı ile yoksun kalınan karın tespiti ile tahsiline ilişkin olarak Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı davanın kısmen kabulüne karar verilerek ödediği 169.750 TL’nin kendisine iadesine karar verildiğini, söz konusu davada menfi müspet zarar ve yoksun kalınan kara ilişkin talebini atiye bıraktığını ileri sürerek, atiye bıraktığı söz konusu talepleri kapsamında taşınmazın devrinin gerçekleşmemesi nedeniyle uğramış olduğu zarar ile geçen sürede yoksun kalınan karın tespiti ile fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere şimdilik 1.000,00 TL’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile dava değeri 74.224,00 TL’ye yükseltilmiştir.

Davalı … İnşaat Elektrik Makina Müşavirlik Taah. San. Tic. Ltd. Şti.; talebin zamanaşımına uğradığını, davacı arasında herhangi bir hukuki ilişki bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davalı …Ş.; talebin zamanaşımına uğradığını, kendilerine husumet yöneltilemeyeceğini bu nedenle davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.

Diğer davalı … ise usulüne uygun tebligata rağmen cevap vermemiş, duruşmalara iştirak etmemiştir.

İlk derece mahkemesince, davanın kabulüne, 74.224 TL alacağın her üç davalıdan müştereken ve müteselsilen alınarak ıslah tarihi olan 22/02/2017’den itibaren alacağa yasal faiz yürütülmesine karar verilmiş, hükmün taraflarca istinaf edilmesi üzerine bölge adliye mahkemesince, davalıların istinaf başvurularının reddine, davacının istinaf başvurusunun ise faiz başlangıç tarihi yönünden kabul edilerek davanın kabulüne, 74.224 TL’nin 12/11/2015 tarihinde işleyecek yasal faiziyle davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir. Hüküm davalılar … Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve … İnşaat Elektrik Makina Müşavirlik Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından temyiz edilmiş, Dairemizin 10/03/2020 tarihli, 2019/4983E. ve 2020/2182 K. sayılı ilamı ile; resmi şekilde yapılmayan tapulu taşınmazların harici satım sözleşmelerinin geçersiz olduğu ve bu durumda taraflarca geçersiz sözleşmeye dayanılarak menfi ve müspet zararın talep edilemeyip sadece, sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanarak birbirlerine verdiklerinin talep edebilebileceği, kesinleşen ilk davada, davacının ödemiş olduğu satış bedelinin sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca hüküm altına alınmış olduğu dikkate alınarak davacının müspet ve menfi zararın dava konusu edildiği eldeki davada davanın kabulüne karar verilmiş olmasının hatalı olduğu gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verilmiştir.

Bölge adliye mahkemesince bozma ilamına uyulmak suretiyle yapılan yargılama neticesinde davacının ilk derece mahkeme kararına yönelik istinaf başvurusunun HMK 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine, davalıların istinaf talebinin kabulü ile HMK 353/1-b-2 maddesi uyarınca ilk derece mahkeme kararı düzeltilerek yeniden esas hakkında; davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı …Ş. Tarafından temyiz edilmiştir.

)Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının tüm, davalı …Ş.’nin sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

) Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13. maddesi uyarınca; konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen bir şey olan davalarda avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında olmamak kaydıyla nispi olarak belirlenir. Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez. Davanın tamamen veya kısmen kazanılması ya da reddedilmesi halinde ise, nispi vekalet ücreti kabul ya da reddedilen müddeabihin değeri üzerinden hesaplanır.

Dosyanın incelenmesinde; davanın menfi ve müspet zarar ile yoksun kalınan kar alacağına ilişkin olduğu, davacı tarafça dava değerinin ıslah edilerek 74.224 TL’ye yükseltildiği anlaşılmıştır. Bozma ilamı uyarınca, bölge adliye mahkemesince davanın reddine karar verildiğine göre, reddedilen dava değeri olan 74.224 TL üzerinden nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken maktu vekalet ücretine hükmedilmesi uygun görülmemiştir.

Ne var ki bu yanlışların giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden bölge adliye mahkemesi hükmünün düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davacının ve davalı …Ş.’nin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, ikinci bentte açıklanan nedenlerle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi’nin 2020/640 E. ve 2020/934 K. sayılı ilamının B-5.bendinde yer alan ” Davalı şirketler kendisini vekil ile temsil ettiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca 3.400,00 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalılara verilmesine” cümlesinin çıkarılarak yerine “Davalı şirketler kendisini vekil ile temsil ettiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca 3.400,00 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı … İnşaat Elektrik Makina Müşavirlik Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’ne verilmesine, 10.449,12 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı …Ş.’ye verilmesine” cümlesinin yazılması suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle HMK’nın 370/2. maddesi uyarınca ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesine gönderilmesine, 17/02/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.