T.C. Yargıtay 7. Ceza Dairesi
Esas: 2021/18593
Karar: 2021/15843
K.T.: 25.11.2021

  • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NA AYKIRILIK
  • KANUN YARARINA BOZMA
  • FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİNCE DÜZENLENEN TUTANAKLAR

ÖZET: Dosya kapsamına göre, “…dosya içerisinde de, fahri trafik müfettişince tanzim olunan tespit tutanağı dışında başkaca delilin bulunmadığı, bahse konu delilin ise fotoğraf, kamera kaydı vb. nitelikte objektif herhangi bir veriyle desteklenmemesi hasebiyle, muterizin üzerine atılı kabahati işlediğini ortaya koyabilecek mahiyette olmadığı…” gerekçesiyle başvurunun kabulü ile idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmiş ise de; söz konusu tutanağın resmi evrak niteliğinde olması, Anayasa Mahkemesinin 07/03/2014 tarihli ve 28934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 26/12/2013 tarihli ve 2013/43 esas 2013/168 sayılı kararında belirtildiği üzere, fahri trafik müfettişlerince düzenlenen tutanakların trafik kuruluşlarına gönderilerek, yetkili makamlarca denetlendiği ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra eğer uygunsa trafik cezasının yetkili kişiler tarafından düzenlendiği, fahri trafik müfettişliği uygulamasının Anayasa’ya da aykırı olmadığı nazara alındığında, idarî yaptırım kararına yönelik başvurunun reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan kabahatli … hakkında Niğde Emniyet Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğinin 04/03/2020 tarihli ve MA 53330845 sayılı idarî yaptırım karar tutanağı ile uygulanan 132,00 Türk lirası idari para cezası karar tutanağına karşı yapılan başvurunun kabulüne, idari yaptırım kararının kaldırılmasına dair NİĞDE Sulh Ceza Hâkimliğinin 20/05/2020 tarihli ve 2020/1037 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 16.02.2021 tarihli kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11.03.2021 tarihli ve KYB. 2021-25785 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, Niğde Sulh Ceza Hakimliğinin 20/05/2020 tarihli kararı ile “…dosya içerisinde de, fahri trafik müfettişince tanzim olunan tespit tutanağı dışında başkaca delilin bulunmadığı, bahse konu delilin ise fotoğraf, kamera kaydı vb. nitelikte objektif herhangi bir veriyle desteklenmemesi hasebiyle, muterizin üzerine atılı kabahati işlediğini ortaya koyabilecek mahiyette olmadığı…” gerekçesiyle başvurunun kabulü ile idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmiş ise de; söz konusu tutanağın resmi evrak niteliğinde olması, Anayasa Mahkemesinin 07/03/2014 tarihli ve 28934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 26/12/2013 tarihli ve 2013/43 esas 2013/168 sayılı kararında belirtildiği üzere, fahri trafik müfettişlerince düzenlenen tutanakların trafik kuruluşlarına gönderilerek, yetkili makamlarca denetlendiği ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra eğer uygunsa trafik cezasının yetkili kişiler tarafından düzenlendiği, fahri trafik müfettişliği uygulamasının Anayasa’ya da aykırı olmadığı nazara alındığında, idarî yaptırım kararına yönelik başvurunun reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriğindeki hususlar yerinde görüldüğünden, NİĞDE Sulh Ceza Hakimliğinin 20.05.2020 tarih, 2020/1037 D.İş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309/4-c maddesi uyarınca, aleyhe tesir etmemek ve yeniden yargılamayı gerektirmemek üzere, BOZULMASINA, 25.11.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.