YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs Yönetmeliği

–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliği

–– Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Atılım Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2023/6)

–– Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2020/33, K: 2023/161 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2022/12, K: 2023/162 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/7/2023 Tarihli ve 2019/42961 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr