YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Bitki Karantinası Tazminatı Desteklemesine Dair Tebliğ (No: 2023/40)

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2023 Tarihli ve 12186 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 Tarihli ve E: 2023/7, K: 2023/150 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/6/2023 Tarihli ve 2018/15602 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/7/2023 Tarihli ve 2020/814 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/9/2023 Tarihli ve 2019/7218 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr