T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
Esas: 2022/9151
Karar: 2023/1986
K.T.: 23.03.2023

  • KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİPTE SENETTE TAHRİFAT YAPILDIĞI İDDİASI İLE BORCA KISMİ İTİRAZ
  • SENETTEKİ “TL” İBARESİNİN ÇİZİLEREK YERİNE “USD” YAZILMASI

ÖZET : 04.06.2023 tarihinde www.cumhuriyet.com.tr’de “Yargıtay’dan emsal niteliğinde senet kararı” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 12. Hukuk Dairesi kararı. Ticari hayatı yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, senetteki “TL” ibaresinin çizilerek yerine “USD” yazılması tahrifat olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti.

arasındaki senette tahrifat yapıldığı itirazı ve borca itiraz nedeniyle yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir.

Kararın davacı borçlu vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı davacı borçlu vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi … tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Borçlu vekili itiraz dilekçesinde; … 2. İcra Müdürlüğünün 2021/10486 Esas sayılı dosyasında aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibinde, senetteki “TL” nin üzeri çizilerek “USD” yazılmak suretiyle senette tahrifat yapıldığını, alacaklının 140.000,00 TL’lik borcunu ödemesi üzerine takip konusu senedin imza atılarak alacaklıya verildiğini, yaptığı ödemeler sonucu 26.400,00 TL borcu kaldığını, taraflar arasında tarlanın kira bedelinin artırılması sebebiyle ihtilaf çıkması üzerine, hukuka aykırı şekilde aleyhine takip başlatıldığını ileri sürerek takibin iptalini aksi halde borcun TL cinsinden olduğunun tespitini talep etmiştir.

II. CEVAP

Alacaklı vekili cevap dilekçesinde; senette maktu şekilde yazılı olan “TL” ibaresinin üstünün çizilerek “USD” yazılmasının senedin mahiyetine etki etmediğini, İİK’nın 169. maddesi uyarınca borca itirazın ispatlanamadığını beyan ederek talebin reddini istemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile bonoda matbu olarak gösterilen “TL” ibaresinin çizilip yerine “USD” yazıldığı ve bono metninde yazı ile olan kısımda bu hususun teyit edilmesinden ötürü senette tahrifat yapılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuran

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı borçlu vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Bonodaki tahrifatın ve başlatılan takibin tarla kiralama konusunda oluşan ihtilaf sonrası alacaklı tarafından kasten yapıldığını ileri sürerek kararın kaldırılmasını istemiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile takip konusu bononun yasal unsurlara haiz olduğu, senet üzerinde herhangi bir tahrifatın bulunmadığı, miktar kısmındaki “TL” ibaresinin üzeri çizilerek yerine “USD” yazılması senedin matbu olmasından ötürü tahrifat sayılmayacağı, borcun ödendiği iddiasının İİK’nın 169/a maddesinde belirtilen belgelerle ispatlanamadığı gerekçesiyle davacı borçlu tarafın, istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK’nın 353/1-b-1. maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuran

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı borçlu vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Takibe konu senedin 01.10.2019 tarihli kira sözleşmesine istinaden düzenlendiğini, alacaklının borçlunun üçüncü kişiye olan borcunun ödemesi üzerine yapılan ödemenin tarla kira borcundan düşülmek suretiyle ödenmesi kararlaştırıldığı, senedin imza atılarak açık senet şeklinde alacaklıya teslim edildiğini, kira arttırımı hususunda ihtilaf oluşması üzerine müvekkilinin borçlu konumuna getirtilerek aleyhine takip başlatıldığını, usul ve yasaya aykırı takibin iptali gerektiğini beyanla kararın bozulmasını istemiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, kambiyo senetlerine özgü takipte senette tahrifat yapıldığı iddiası ile borca kısmi itiraza ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

İİK’nın 169/a maddesi

3. Değerlendirme

İİK’nın 169/a-1. maddesi gereğince borçlu, borcun bulunmadığını veya itfa yahut imhal edildiğini resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ettiği takdirde icra mahkemesince itirazın kabulüne karar verilir. Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre de, ödeme iddiasının kabul edilebilmesi için, söz konusu ödeme belgelerinde takibin dayanağı olan senede açıkça atıfta bulunulması zorunlu olup borçlu vekili tarafından bu minvalde delil dosyaya sunulmamıştır.

Öte yandan takibe konu senet kambiyo senedi vasfında olup senet üzerinde herhangi bir çizinti, kazıntı veya silinti yoktur. Senetteki “TL” ibaresinin çizilerek yerine “USD” yazılması senet matbu olduğundan tahrifat olarak kabul edilemez. Diğer taraftan senedin sonradan anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu da yazılı delille kanıtlanılamadığından, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre Bölge Adliye Mahkemesi kararı usul ve kanuna uygun olup davacı borçlu vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 2004 sayılı Kanun’un 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,