T.C. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi
Esas: 2016/17276
Karar: 2018/4603
K.T.: 08.05.2018

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

Davacılar, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davacılar ile davalılardan … ve … vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi.

K A R A R

Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenler ile temyiz kapsam ve nedenlerine göre; davalılar … Ltd. Şti. ve Alternatif İnş. Müh. Ltd. Şti.’nin tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,

Dava, sigortalının iş kazası sonucunda vefatı nedeniyle yakınlarının ( eş ve iki çocuk) maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, davacı eşin ve davacı çocuk …’nın maddi tazminat isteminin kabulüne, davacıların tamamının manevi tazminat istemlerinin ise kısmen kabulüne, davacı eş açısından hüküm altına alınan maddi tazminatın 10.000,00 TL’lik kısmı ve davacı çocuk Damla açısından hüküm altına alınan maddi tazminatın 10.000,00 TL’lik kısmı ile tüm davacılar açısından manevi tazminatlara olay tarihinden itibaren faiz uygulanmasına, bakiye maddi tazminatlar açısından ise ıslah dilekçesinde faiz talebi olmadığından bahisle faiz uygulanmamasına karar verilmiştir.

Gerçekten davacı taraflar dava dilekçesinde hüküm altına alınacak tazminatlara olay tarihinden itibaren faiz işletilmesini istemiştir. Öte yandan dosya içerisinde bulunan ıslah dilekçesinde ise faiz talebi bulunmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece dava dilekçesindeki faiz talebinin ıslah dilekçesinde talep edilen miktarları da kapsayacağı, ıslah dilekçesinde faiz talep edilmemiş olsa dahi ıslahen artırılan maddi tazminat tutarına da olay tarihinden yasal faiz uygulanmasına karar verilmesi gerektiği gözden kaçırılarak davacı eşin bakiye 110.838,73 TL maddi tazminat alacağına ve davacı çocuk …’nın bakiye 22.428,69 TL yasal faiz uygulanmaması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, H.M.K.’nun geçici 3. maddesi gereğince ve H.U.M.K.’nun 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hüküm kısmının a fıkrasının 1. bendinin tamamen silinerek yerine geçmek üzere,

“a-Davacı … için;

120.838,73 TL maddi tazminatın kaza tarihi olan 02/09/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı taraflardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa ödenmesine,”

b fıkrasının 1. bendinin tamamen silinerek yerine geçmek üzere,

“b-Davacı … için;

32.428,69 TL maddi tazminatın kaza tarihi olan 02/09/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı taraflardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa ödenmesine,” rakam ve sözcüklerinin yazılmasına ve hükmün bu düzeltilmiş şekli ile ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenlere yükletilmesine, 08/05/2018 gününde oybirliği ile karar verildi.