T.C. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi
Esas: 2016/4123
Karar: 2016/6463
K.T.: 08.06.2016

Taraflar arasındaki davada Bakırköy 11. İş ve Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, rekabet yasağına aykırılık nedeniyle maddi-manevi tazminat istemine ilişkindir.

Bakırköy 11. İş Mahkemesince, rekabet yasağı oluşturduğu iddia edilen eylemin taraflar arasındaki iş akdinin sona ermesinden sonra meydana geldiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi ise uyuşmazlığın taraflar arasındaki iş akdinden kaynaklandığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

İş akdinin devamı sırasında işçinin sadakat borcundan kaynaklanan rekabet etmeme yasağına aykırılık halinde, bu tür davalara bakmakla görevli mahkeme, iş mahkemesidir. İş akdinin  sona ermesinden sonra rekabet yasağına aykırı hareket edilmesi halinde ise buna dayalı olarak açılacak dava, niteliği itibariyle 818 sayılı BK’nın 348. maddesi (6098 sayılı BK m. 444) kapsamına girmekle ve bu kapsamdaki davalar, TTK’nın 4/1-3 maddesinin açık hükmü karşısında tarafların sıfatına bakılmaksızın mutlak ticari davalardan olmakla, ticaret mahkemesinde incelenip karara bağlanması gerekir.

Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 09.03.2016 gün ve 2014/11-866 E. – 2016/289 K. sayılı kararında da aynı ilkeler benimsenmiştir.

Bu itibarla, somut olay incelendiğinde, davacı tarafça haksız rekabet oluşturduğu iddia olunan eylemin iş akdinin devam ettiği sırada meydana geldiğinin ileri sürülmüş olması da nazara alınarak, davanın Bakırköy 11. İş Mahkemesinde görülerek sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Bakırköy 11. İş Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 08/06/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.