YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6563)

–– Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6564)

–– Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6565)

–– Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ayder Yaylası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6566)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/672, 673, 674, 675, 676, 677, 678)

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6567)

–– Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği

–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2023 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

–– Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 189)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/4)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2022/4)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/12/2022 Tarihli ve 11456, 11458, 11459, 11460, 11461, 11462, 11463, 11464, 11465 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr