YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7418 Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/535)

YÖNETMELİKLER

–– Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Ulusal Ajansı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

–– Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik

–– Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 78) (Harcamaların Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/28)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/10/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-68 ve 69 Sayılı Kararları

–– Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/28)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2019/22, K: 2022/106 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/7/2022 Tarihli ve 2019/19788 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr