Reddi Miras Gerçekleştirilmesinin, Ölüm Nedeni İle Haksız Fiil Sebebiyle Açılan Tazminat Davasını Etkilemediği

T.C. Yargıtay 17. Hukuk DairesiEsas: 2015/18612Karar: 2018/10244K.T.: 07/11/2018 Özet:Reddi miras gerçekleştirilmesi, ölüm nedeni ile haksız fiil sebebiyle açılan tazminat davasını etkilemez. MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm davalı … vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Davacılar vekili; 07/05/2009 tarihinde […]

Devamını oku

Ayırtım Gücü Bulunmayan Kimsenin Geçerli İradesinin Bulunmaması, Karşı Tarafın İyiniyeti

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2014/3936Karar: 2014/8035K.T.: 17/04/2014 Özet: Ayırtım gücü bulunmayan kimsenin geçerli bir iradesinin bulunmaması nedeniyle, kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, yapacağı işlemlere sonuç bağlanamayacağından karşı tarafın iyiniyetli olması o işlemi geçerli kılmaz. Dava: Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil, tazminat davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davacı […]

Devamını oku

Ayrı Ayrı İddianame Düzenlenmesine, Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması

T.C. Yargıtay 7. Ceza DairesiEsas: 2018/5801Karar: 2018/12045K.T.: 13/11/2018 Özet: Aynı suç işleme kararının icrası kapsamında ilk suçu işleyip yakalandıktan 3 ay sonra tekrar aynı suçu işleyen sanık hakkında iddianamelerin farklı tarihlerde ayrı ayrı düzenlenmiş olması zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasına engel olmayacağı gözetilmelidir. Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya […]

Devamını oku

Haczedilmezlik Şikayetinin İncelenmesi Sırasında Şikayetçi Borçlunun Ölümü

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2019/12758Karar: 2019/16717K.T.: 19/11/2019 Özet: Haczedilmezlik şikayetinin incelenmesi sırasında şikayetçi borçlunun ölümü halinde mirasçılarının yargılamayı sürdürmeleri mümkün değildir. Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki […]

Devamını oku

Babanın Sabıkalı Olmasından Bahisle Mülakat Sınavından Başarısız Sayılma Kararı Verilemediği

T.C. Danıştay İDDKEsas: 2008/426Karar: 2012/1766K.T.: 07/11/2012 Özet: Babanın sabıkalı olmasından bahisle mülakat sınavından başarısız sayılma kararı verilemez. (2547 S. K. m. 45, 50) (Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliği m. 69, 72) İstemin Özeti: Danıştay Sekizinci Dairesinin 10/12/2007 günlü, E:2006/2747, K: 2007/6864 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması, davalı idare tarafından istenilmektedir. Savunmanın Özeti: Danıştay Sekizinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun […]

Devamını oku

İşyerinin çalışma koşullarının iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olmaması, haklı nedenle fesih

T.C. Yargıtay 22. Hukuk DairesiEsas: 2017/20315Karar: 2019/3657K.T.: 19/02/2019 Özet: İşyerinin çalışma koşullarının iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olmadığı ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanmadığından bahisle iş sözleşmesini haklı nedenle fesheden davacının kıdem tazminatına hak kazandığı gözetilmelidir. Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik […]

Devamını oku

Genel ahlaka aykırı durum nedeniyle kapalı yapılmasına karar verilen duruşmada hükmün açıklanması

T.C. Yargıtay 14. Ceza DairesiEsas: 2015/2508Karar: 2018/3217K.T.: 26/04/2018 Özet: Genel ahlaka aykırı durum nedeniyle kapalı yapılmasına karar verilen duruşmada hükmün açıklanması suretiyle aleniyet ilkesinin ihlali isabetli görülmemiştir. MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde nitelikli cinsel saldırı (beş kez) HÜKÜM : Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı suçundan mahkumiyet (bir kez) İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: […]

Devamını oku

Meskenin Borçlunun Haline Uygun Olup Olmadığı

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas:  2014 / 19024Karar: 2014 / 25022K.T.: 27 /10 / 2014 Özet: Borçlunun hissesine düşen miktar, haline münasip alabileceği evin değerinden düşük ise meskeniyet şikayetinin kabulüne, hissesine düşen miktar, haline münasip alabileceği evin değerinden fazla ise taşınmazın satılarak haline münasip evin alınması için gerekli miktarın borçluya, kalanının ise alacaklıya ödenmesine ve taşınmazın haline münasip […]

Devamını oku

Davacı İle Davalı İdare Arasında Yapılan Abone Sözleşmesi

T.C. Uyuşmazlık MahkemesiHukuk BölümüEsas: 2019 / 527Karar:  2019 / 694K.T.: 21 / 10 / 2019 Özet: Ortada davacı ile davalı idare arasında yapılmış bir abone sözleşmesine dayalı olarak ortaya çıkan uyuşmazlığın özel hukuk hükümlerine göre adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın başvurusunun kabulü ile davalı Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü vekillerinin […]

Devamını oku

Davacının Kendinden Olduğunu Sandığı Çocuklar İçin Yaptığı Masraflar

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas:  2019/ 4-85Karar: 2019 / 314K.T.: 19/03/ 2019 Özet: Dava, haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Eldeki davada, soy bağının reddi davası ile çocukların davacıdan olmadığı ve biyolojik babalarının davalı ….. olduğu tespit edilinceye kadarki dönemde, davacının velayet hakkına sahip olan baba sıfatıyla çocukların bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderleri […]

Devamını oku