T.C. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi
Esas: 2015/16777
Karar: 2017/7188
K.T.: 04.10.2017

  • ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEĞİ
  • YARGILAMA GİDERLERİ
  • VEKALET ÜCRETİ

ÖZET: Dava, ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir. Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Bu niteliği gereği sonuçta kazanan ve kaybeden taraftan söz edilemeyeceğinden yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflara payları oranında yükletilmesi gerekir. Somut olaya gelince; yargılama giderlerinin ve davacı yararına hükmedilen vekalet ücretinin tahsilinde paydaşların tapudaki paylarının dikkate alınarak karar verilmesi gerekir.

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 14.01.2015 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 28.05.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

_ K A R A R _

Dava, ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir.

Davacı vekili, tarafların birlikte malik oldukları 140 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın mümkünse aynen taksim değilse satış suretiyle giderilmesini talep etmiştir.

Davalı, dava konusu taşınmazda ortaklığın öncelikle aynen taksim, mümkün değilse satış suretiyle giderilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

Hükmü, davalı temyiz etmiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya kapsamına göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

Yargılama giderleri 6100 sayılı HMK’nun 323 ila 333. maddelerinde düzenlenmiş; vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücretinin de yargılama giderlerinden olduğu açıklanmıştır. Ayrıca aynı Yasanın 330. maddesinde vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekâlet ücretinin, taraf lehine hükmedileceği de açıkça belirtilmiştir.

Bu itibarla, yargılama giderleri, aleyhine hüküm verilen tarafa yükletilir ve vekalet ücreti de yargılama giderlerindendir.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.

Bu niteliği gereği sonuçta kazanan ve kaybeden taraftan söz edilemeyeceğinden yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflara payları oranında yükletilmesi gerekir.

Somut olaya gelince; yargılama giderlerinin ve davacı yararına hükmedilen vekalet ücretinin tahsilinde paydaşların tapudaki paylarının dikkate alınarak karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde tamamının davalıdan tahsiline karar verilmesi doğru görülmemiş ise de bu hususlar kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK’nın 438/7 maddesi gereğince hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1.) bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, (2.) bentte açıklanan nedenlerle hüküm sonucunun beşinci bendinde yer alan “davalıdan” kelimesinden sonra gelmek üzere hükme “dava konusu taşınmazın tapu kaydındaki payı oranında” ibarelerinin eklenmesine, hüküm sonucunun altıncı bendinde yer alan “davalıdan alınarak davacıya verilmesine” ilişkin sözcüklerin çıkarılarak yerine “davalıdan dava konusu taşınmazdaki payı oranında alınarak davacıya ödenmesine” sözcüklerinin eklenmesine, hükmün HUMK’nın 438/7 maddesi gereğince değiştirilmiş ve DÜZELTİLMİŞ bu şekliyle ONANMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 04.10.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.