T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
Esas:  2016/23295
Karar: 2018/9757
K.T.: 24.09.2018

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından kusur belirlemesi, tazminat taleplerinin reddi ve yoksulluk nafakası yönünden; davalı erkek tarafından hükmün tamamı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı erkeğin temyiz itirazları yersizdir.

Kadının temyiz itirazlarının incelemesine gelince;

a-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin bulunmadığının anlaşılmasına göre, davacı kadının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

b-Mahkemece taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanmalarına karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı kadının boşanmayı gerektirir kusurlu bir davranışının kanıtlanmadığı, davacı erkeğin birlik görevlerini yerine getirmediği, kadının işyeri sahibini arayarak kadınla ilişkisinin olup olmadığını sorarak çalışma hayatında küçük düşürdüğü, işinden ayrılmasına sebep olduğu; öncesinde kadının kullandığı, erkeğin adına kayıtlı telefon numarasından gelen mesajlara cevap vererek kadın adına görüşmeler yaptığı, bunu delil olarak mahkemeye sunduğunu bizzat 14.03.2016 tarihli celsede ikrar ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda davalı erkek tamamen kusurludur. Bu husus gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucunda tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

c-Yukarıda 2/b. bentte açıklandığı üzere boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda davalı erkek tam kusurludur. Gerçekleşen kusurlu davranışlar kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşımakta olup, kadın boşanma sonucu eşinin maddi desteğini de yitirecektir. Davacı kadın yararına TMK m. 174/1-2. koşulları oluşmuştur. O halde, tarafların ekonomik ve sosyal durumları gerçekleşen kusurların ağırlığı ve hakkaniyet ilkesi gereği davacı kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdir edilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2/b ve 2/c bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise 1. ve 2/a. bentlerde gösterilen sepeplerle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 143.50 TL temyiz başvuru harcı peşin yatırıldığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 24.09.2018 (Pzt.)