T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
Esas: 
2017/5019
Karar: 2019/2251
K.T.: 06/03/2019

Özet: Evli kadının gece vakti başka bir erkekle cinsel içerikli mesajlaştığını görmesi üzerine haksız tahrik altındaki erkeğin eşine basit fiziksel şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği görülmektedir. Buna göre kadın daha kusurludur.

(4721 S. K. m. 166, 174, 175)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından; kusur belirlemesi, manevi tazminat talebinin reddi ve yoksulluk nafakası yönünden, davalı kadın tarafından ise; tazminat taleplerinin reddi ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı kadının tüm temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı erkeğin temyizine hasren yapılan incelemeye gelince;

Davacı erkek tarafından ikame edilen Türk Medeni Kanunu’nun 166/1. maddesine dayalı boşanma davasının yapılan muhakemesi sonucunda ilk derece mahkemesince davalı kadın ağır kusurlu bulunarak davanın kabulüyle davacı erkek yararına manevi tazminata (TMK m. 174/2) hükmedilmiş, davacı kadının ilk derece mahkemesi kararını istinaf etmesi üzerine davalı kadının itirazları bölge adliye mahkemesi tarafından kısmen haklı görülerek evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğu kabul edilerek, erkek yararına ilk derece mahkemesince hükmolunan manevi tazminat kaldırılmış, davalı kadın yararına da yoksulluk nafakasına (TMK m.175) hükmedilmiştir.

Tüm dosya kapsamından; … 31. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/453 esas ye 2015/622 sayılı dosya kapsamı ve gerekçeli kararının içeriği dikkate alındığında; kadının gece vakti başka bir erkekle sadakatsizlik boyutuna ulaşan güven sarsıcı nitelikte cinsel içerikli mesajlaştığını görmesi üzerine haksız tahrik altında erkeğin eşine basit fiziksel şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği, hakaret yönünden yapılan ceza yargılamasında ise erkeğin haksız fiile tepki nedeniyle işlediği gerekçesiyle ceza vermekten vazgeçilmesine karar verildiği bu haliyle davalı kadının, davacı erkeğe nazaran boşanmaya sebebiyet veren olaylarda daha ziyade kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında ilk derece mahkemesince davalı kadının ağır kusurlu olduğuna dair tespit ile davacı erkek yararına manevi tazminata hükmedilmesi ve davalı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmesi isabetliyken, ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulüyle davacı erkek yararına hükmolunan manevi tazminatın kaldırılarak reddedilmesi, davalı kadının da reddine karar verilen yoksulluk nafakasının ret hükmünün kaldırılarak, kadın yararına yazılı olduğu şekilde yoksulluk nafakasına hükmolunması usule ve kanuna aykırı bulunmuş ve kararın açıklanan sebeplerle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan … Bölge Adliye Mahkemesinin 10. Hukuk Dairesinin 26.04.2017 tarih, 2017/209 esas ve 2017/373 karar sayılı hükmünün tarafların boşanmaya neden olan olaylardaki kusur dereceleri, davalı kadın yararına hükmolunan yoksulluk nafakası ve davacı erkeğin manevi tazminata ilişkin talebinin reddine ilişkin hükümler yönünden yukarıda 2/a. bendinde gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 154.30 TL temyiz başvuru harcı peşin yatırıldığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran davacıya geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 06.03.2019