T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
Esas: 2015/14286
Karar: 2017/16453
K.T.: 23.10.2017

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalıya ait işyerinde kalite güvence teknikeri olarak çalışırken iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde fesh edildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla …, hafta tatili, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının tahsilini, istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının istifa ettiğini, tazminata hak kazanmadığını, işyerinde fazla … da yaplamdığını, taleplerinin haksız olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, ” davacının davalıya ait iş yerinde çalışırken istifaya zorlandığı, bu konuda dinlenen davacı tanıkları … ve … ‘in beyanlarıyla tanıklık ettiği, davalı tanıklarından vazgeçtiklerinden aksine bir durum olup olmadığının anlaşılamadığından davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı görülmüş ayrıca davacının fazla mesai yaptığı tanık anlatımlarıyla sabit olduğundan karşılığının ödendiğinin de davalı tarafından belgelendirilemediği görülmekle davacının fazla mesai talebi de yerinde görülmekle, davacının davasının kısmen kabulü gerektiği kanaatine varılmıştır” gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilerek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla … ücreti hüküm altına alınmıştır.

D) Temyiz:

Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

İş sözleşmesinin sona eriş şekli hususunda taraflar arasında uyuşmazlık vardır.

Mahkemece yazılı gerekçe ile iş sözleşmesinin davalı tarafça haksız şekilde fesh edildiği kabul edilmiş ise de bu kabul dosya kapsamına uygun değildir.

Davalı, savunmasına dayanak olarak istifa belgesi sunmuş olup belgenin davacı tarafça hazırlandığı görülmüştür. Her ne kadar davacı, zorla imzalatıldığı şeklinde açıklama da bulunmuş ise de irade fesadına yönelik bu iddia ispatlanamamıştır. Ancak fesih tarihi itibariyle davacının ödenmemiş işçilik alacaklarının varlığı karşısında kıdem tazminatına hükmedilmesi yerinde ise de haklı nedenle dahi olsa iş sözleşmesini fesh eden tarafın ihbar tazminatı hakkı bulunmadığından buna yönelik istemin reddi gerekirken Mahkemece hatalı değerlendirme ile ihbar tazminatına hükmedilmesi isabetsizdir.

Dairemiz kararlarında, ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatlerin, tazminata yansıtılmasında son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamının 365’e bölünmesi suretiyle bir güne düşen miktarın belirleneceği kabul edilmektedir (9.HD. 29.9.2005 gün 2005/342 E, 2005/31714 K., Yargıtay 9.H.D. 12.4.1999 gün 1999/5910 E, 1999/7119 K.). Buna göre davacının giydirilmiş ücreti hesaplanırken ikramiye tutarında son ay ödenen miktarın dikkate alınması hatalıdır.

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacı tanık beyanlarına göre davacının haftada 3 gün süre ile günde 8.30-18.00 saatleri arasında, 3 gün ise 08.30-20.00 saatleri arasında çalıştığı kabul edilerek fazla … alacağı hesaplanmışır.

Dinlenen davacı tanıklarının Cumartesi günleri yapılan … ile ilgili beyanları çelişkili olup tanıklardan biri Cumartesi 14.00’a kadar … olduğunu beyan ederken diğeri “akşama kadar” çalıştığını açıklamıştır. Bu beyanlar karşısında Cumartesi çalışmasının 14.00′ a kadar sürdüğünün kabulü ile sonuca gidilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 23/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.