YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Evde Sağlık Hizmeti Sunumu Hakkında Yönetmelik

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2020/4, K: 2022/147 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/12/2022 Tarihli ve E: 2020/28, K: 2022/156 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2023 Tarihli ve 2018/5126 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2023 Tarihli ve 2018/13551 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr