YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift Anadal, Yan Dal ve Üstün Başarı Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2019/38, K: 2022/148 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/12/2022 Tarihli ve E: 2020/29, K: 2022/155 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2020/90, K: 2023/88 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2021/62, K: 2023/89 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr