T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2020/4108, K. 2020/6842, T. 23.12.2020

• ZİNA HUKUKİ NEDENİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI ( Evlilik Birliğinin Sarsılması Hukuki Sebebine Dayalı Karşı Boşanma Davası – Erkeğin İstinaf Dilekçesinin İçeriğinde “Kadının Boşanma Davasının Kabulüne” Yönelik İstinaf Talebi Bulunmasına Karşın Talebe Uygun Olmayan İstinaf Sınırlaması Yapılmak Suretiyle Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )

• İSTİNAF İNCELEMESİNİN KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK GÖRÜLEN HALLER DIŞINDA İSTİNAF DİLEKÇESİNDE BELİRTİLEN SEBEPLERLE SINIRLI OLARAK YAPILABİLMESİ ( Zina Hukuki Nedenine Dayalı Boşanma Davası/Evlilik Birliğinin Sarsılması Hukuki Sebebine Dayalı Karşı Boşanma Davası – Erkeğin İstinaf Dilekçesinin İçeriğinde “Kadının Boşanma Davasının Kabulüne” Yönelik İstinaf Talebi Bulunmasına Karşın Talebe Uygun Olmayan İstinaf Sınırlaması Yapılmak Suretiyle Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )

4721/m.161,166

ÖZET : Dava, erkek tarafından zina hukuki nedenine dayalı boşanma davası; karşı dava ise kadın tarafından açılan evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine dayalı boşanma davasıdır.

İlk derece mahkemesi hükmüne karşı, davalı-karşı davacı kadın tarafından “Kişisel ilişki süresi, çocuğun yurtdışına çıkmasının yasaklanmasına dair tedbir kararı” yönünden, davacı-karşı davalı erkek tarafından ise; “Kendisinin zina sebebine dayalı olarak açtığı davanın reddi, kadının kabul edilen davası, kusur belirlemesi, velayet” yönünden istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Her ne kadar bölge adliye mahkemesince taraflarca “Kadının boşanma davasının kabulüne” yönelik istinaf talebi bulunmadığı belirtilerek buna göre istinaf incelemesi yapılmış ise de erkeğin istinaf dilekçesi içeriğine göre “Kadının boşanma davasının kabulüne” yönelik istinaf talebi bulunmaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 355. maddesinde; istinaf incelemesinin, kamu düzenine aykırılık görülen haller dışında, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı düzenlenmiştir. Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir. O halde erkeğin İstinaf dilekçesinin içeriğinde “Kadının boşanma davasının kabulüne” yönelik istinaf talebi bulunmasına karşın, talebe uygun olmayan istinaf sınırlaması yapılmak suretiyle karar verilmesi doğru olmamış ve kararın münhasıran bu sebeple bozulması gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından kendisinin zina sebebine dayalı olarak açtığı davanın kabulü gerektiğği, kadının kabul edilen davası, kusur belirlemesi, tazminat miktarları ve vekalet yönünden; davalı-karşı davacı kadın tarafından ise istinaf incelemesinin duruşmalı yapılmaması, erkeğin zina sebebine dayalı davası hakkında temyiz edilen hüküm, kusur belirlemesi, tazminatlar, kişisel ilişki ve çocuğun yurt dışına çıkışının yasaklanmasına dair tedbir kararı yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 23.12.2020 günü duruşmalı temyiz eden davacı-karşı davalı … ile vekili Av. … ve karşı taraf duruşmalı temyiz eden davalı-karşı davacı vekili geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, erkek tarafından zina hukuki nedenine ( TMK m. 161 ) dayalı boşanma davası; karşı dava ise kadın tarafından açılan evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine dayalı boşanma davası olup yapılan yargılaması sonunda, ilk derece mahkemesince “Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğu belirtilerek erkeğin zina hukuki sebebine dayalı davasının reddine, karşı davanın kabulü ile tarafların TMK’nun 166/1. maddesi uyarınca boşanmalarına ve boşanmanın ferilerine karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesi hükmüne karşı, davalı-karşı davacı kadın tarafından “Kişisel ilişki süresi, çocuğun yurtdışına çıkmasının yasaklanmasına dair tedbir kararı” yönünden, davacı-karşı davalı erkek tarafından ise; “Kendisinin zina sebebine dayalı olarak açtığı davanın reddi, kadının kabul edilen davası, kusur belirlemesi, velayet” yönünden istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Her ne kadar bölge adliye mahkemesince taraflarca “Kadının boşanma davasının kabulüne” yönelik istinaf talebi bulunmadığı belirtilerek buna göre istinaf incelemesi yapılmış ise de erkeğin istinaf dilekçesi içeriğine göre “Kadının boşanma davasının kabulüne” yönelik istinaf talebi bulunmaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 355. maddesinde; istinaf incelemesinin, kamu düzenine aykırılık görülen haller dışında, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı düzenlenmiştir. Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir. O halde erkeğin İstinaf dilekçesinin içeriğinde “Kadının boşanma davasının kabulüne” yönelik istinaf talebi bulunmasına karşın, talebe uygun olmayan istinaf sınırlaması yapılmak suretiyle karar verilmesi doğru olmamış ve kararın münhasıran bu sebeple bozulması gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda gösterilen sebeplerle bölge adliye mahkemesi kararının BOZULMASINA, bozma sebebine göre davalı-karşı davacı kadının temyiz itirazları ile davacı-karşı davalı erkeğin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 3.050 TL vekalet ücretinin Maria’dan alınarak Hasan’a verilmesine, temyiz peşin harcının istek halinde yatıranlara geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 23.12.2020 ( Çrş. )