T.C. Yargıtay 8.Ceza Dairesi
Esas: 2016/11784
Karar: 2017 / 3902
K.T.: 10/04/2017

Özet:Denetim süresi içerisinde yeniden suç işlenmesi halinde hükmün aynen açıklanması gerektiği cihetle; mahkemece açıklanması geri bırakılan hükmün aynen açıklanması gerekirken, aksi şekilde hüküm kurulmak suretiyle kanuna aykırılık yapılması, bozmayı gerektirmiştir.


Dava ve Karar: Parada sahtecilik suçundan sanık … hakkında 05.05.2011 tarihli verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar kaldırılarak hükmün açıklanmasına ve TCK.nun 197/1. madde ve fıkrası uyarınca hükümlülüğüne dair; İSTANBUL 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 28.02.2014 gün ve 2013/494 esas, 2014/67 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi:

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17.11.2016 gün ve 2016/364555 sayılı itirazının, 6325 sayılı Kanun’un 99. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK.nun 308/3. madde ve fıkrası gereğince kabulüyle, Dairemizin 03.03.2016 gün ve 2015/11668 esas, 2016/2614 karar sayılı onama kararının kaldırılmasına, dosyanın yeniden yapılan incelemesi sonunda gereği görüşüldü:

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/11. maddesinde denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemenin hükmü açıklayacağı belirtilerek, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmeyen sanığın cezasında değişiklik yapabileceği hüküm altına alınmış olup, denetim süresi içerisinde yeniden suç işlenmesi halinde hükmün aynen açıklanması gerektiği cihetle; mahkemece açıklanması geri bırakılan hükmün aynen açıklanması gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulmak suretiyle CMK.nun 231/11. madde ve fıkrasına aykırılık yapılması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 10.04.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.