T.C. Yargıtay 4. Ceza Dairesi
Esas: 2015/ 16635
Karar: 2019 / 13938
K.T.: 18/09/2019

ÖZET: Başka suçtan ceza evinde hükümlü olduğu anlaşılan sanığa duruşmadan vareste tutulma haklarının hatırlatılmadığı ve bağışık tutulma talebi de bulunmadığı halde hükmün açıklandığı … tarihli son oturumda hazır bulundurulmadan hükümlülüğüne karar verilmesi suretiyle .. sayılı CMK’nın … maddesine aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlanması, bozmayı gerektirmiştir.


(2709 S. K. m. 141) (5271 S. K. m. 34, 230, 232, 289) (5237 S. K. m. 43)

Dava: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

1-Sanığın yokluğunda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın, Tebligat Kanunu’nun 39. maddesine aykırı olarak olayın mağduru olan …’a tebliğ edilmesi nedeniyle yöntemine uygun yapılmadığı ve kararın kesinleşmediği, bu nedenle denetim süresinin işlemeye başlamayacağı gözetilmeden hükmün açıklanmasına karar verilmesi,

2-Kabule göre de;

a-Açıklanmasına karar verilecek yeni hükmün Yargıtay incelemesine tabi olacak ve kesinleşmesi halinde infaza verilecek hüküm olacağı bu nedenle kararın dayandığı tüm kanıtların, bu kanıtlara göre ulaşılan sonuçların, iddia, savunma, tanık anlatımları ve dosyadaki diğer belgelere ilişkin değerlendirmeler ile sanığın eyleminin ve yüklenen suçun unsurlarının nelerden ibaret olduğunun, hangi gerekçeyle hangi delillere üstünlük tanındığının açık olarak gerekçeye yansıtılması gerekirken, açıklanan ilkelere uyulmadan, Anayasanın 141/3 ve 5271 sayılı CMK’nın 34 ve 230, 232, 289/1-g (1412 sayılı CMUK’nun 308/7) maddelerine aykırı davranılarak gerekçesiz hüküm kurulması,

b-TCK’nın 32/2. maddesi kapsamında akıl hastası olan sanığın, CMK’nın 150/2. madde ve fıkrası uyarınca müdafi huzurunda savunmasının alınmaması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,

c-Hüküm fıkrasında TCK’nun 43/2. madde fıkrası delaletiyle 43/1. madde fıkrasının uygulanması yerine sadece TCK’nın 43/1. maddesinin gösterilmesi,

d-Başka suçtan cezaevinde hükümlü olduğu anlaşılan sanığa duruşmadan vareste tutulma haklarının hatırlatılmadığı ve bağışık tutulma talebi de bulunmadığı halde hükmün açıklandığı 21.03.2014 tarihli son oturumda hazır bulundurulmadan hükümlülüğüne karar verilmesi suretiyle 5271 sayılı CMK’nın 196. maddesine aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlanması,

Kanuna aykırı ve sanık …’un temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin HÜKMÜN 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 18/09/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.