T.C. Yargıtay 14. Ceza Dairesi
Esas: 2015/2508
Karar: 2018/3217
K.T.: 26/04/2018

Özet: Genel ahlaka aykırı durum nedeniyle kapalı yapılmasına karar verilen duruşmada hükmün açıklanması suretiyle aleniyet ilkesinin ihlali isabetli görülmemiştir.


MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde nitelikli cinsel saldırı (beş kez)

HÜKÜM : Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı suçundan mahkumiyet (bir kez)

İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Genel ahlâkın kesin olarak gerekli kıldığı hallerde 5271 sayılı CMK’nın 182/2. maddesi uyarınca duruşma kapalı yapılsa dahi aynı Kanunun 182/3. maddesine göre hükmün açık duruşmada açıklanmasının zorunlu olması ve tüm dosya içeriğinden mahkemece genel ahlaka aykırı durum nedeniyle duruşmanın kapalı yapılmasına karar verildiğinin anlaşılması karşısında, sonradan kapalılığın kaldırıldığına dair bir karar alınmaksızın yargılamaya devamla hükmün kapalı duruşmada açıklanması suretiyle aleniyet ilkesinin ihlal edilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, esası incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 26.04.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.