T.C. Yargıtay 8.Ceza Dairesi
Esas: 2016/8290
Karar: 2016/9585
K.T.: 13/10/2016

Özet:Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, maddi bulgularla desteklenmeyen içeriği itibariyle soyut telefon konuşmalarından ibaret bulgular dışında, savunmalarının aksine cezalandırmalarına yeterli, kesin ve inandırıcı kanıtlar olmaması ve ayrıca aramalarda herhangi bir suç unsuruna da rastlanmaması karşısında sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerekir.


Dava: Gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Tebliğnamede ismi bulunan sanık … hakkında kurulan hükme yönelik temyiz istemi bulunmadığından, sanıklar …, …, …, …, … haklarında kurulan hükümler ile sınırlı olarak yapılan incelemede;

1- Sanıklar … ve … haklarında parada sahtecilik ile sanık … hakkında resmi belgede sahtecilik suçlarından kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;

5237 sayılı TCK.nun 53. maddesindeki hak yoksunluklarının; Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerek infaz aşamasında değerlendirilmesi mümkün görülmüştür.

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, sanıklar … ve … müdafiilerinin suçun sübut bulmadığına yönelik temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükümlerin oy birliğiyle (ONANMASINA),

2- Parada sahtecilik suçundan sanıklar …, …, … ile resmi belgede sahtecilik suçundan ise sanık … haklarında kurulan hükümlere yönelik yapılan incelemeye gelince;

Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, maddi bulgularla desteklenmeyen içeriği itibariyle soyut telefon konuşmalarından ibaret bulgular dışında, savunmalarının aksine cezalandırmalarına yeterli, kesin ve inandırıcı kanıtlar olmaması ve ayrıca aramalarda herhangi bir suç unsuruna da rastlanmaması karşısında sanıklar hakkında beraat yerine yazılı gerekçelerle mahkumiyet kararı verilmesi,

Sonuç: Yasaya aykırı, sanık … ve sanıklar …, … müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 13.10.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.