T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
Esas: 
2004/3755
Karar: 2004/4800
K.T.: 15.4.2004

• MİRAS DAVASI ( Evlatlık ve Füruunun Kendisini Evlat Edinen Kimseye Nesebi Sahih Füruu Gibi Mirasçı Olmaları )

• EVLATLIĞIN MİRAS HAKKI ( Evlatlık ve Füruunun Kendisini Evlat Edinen Kimseye Nesebi Sahih Füruu Gibi Mirasçı Olmaları )

• MİRASÇILIK VE MİRASIN GEÇİŞİYLE İLGİLİ DAVALAR ( Bu Tip Davalarda Murisin Ölümü Tarihinde Yürürlükte Olan Hükümlerin Uygulanması )

4722/m.17

743/m.447

ÖZET : Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. Evlatlık ve furuu kendisini evlat edinen kimseye nesebi sahih furuu gibi mirasçı olurlar.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. ( 4722 S.K. md.17 )

743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 447/1. maddesine göre, evlatlık ve furuu kendisini evlat edinen kimseye nesebi sahih furuu gibi mirasçı olurlar.

Somut olayda muris Mustafa G. 19.6.1993 tarihinde, evlat edinen İbrahim ise muristen önce 22.11.1971’de ölmüştür. Bu durum nazara alınmadan İbrahim’in evlatlıklarına muris Mustafa’nın mirasından pay verilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Temyize konu kararın gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 15.04.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.