T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
Esas:
 2020/9381
Karar: 2021/913

Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık …’un, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair … İcra Ceza Mahkemesinin 04/12/2018 tarihli ve 2018/785 esas, 2018/1611 sayılı kararı aleyhine … Bakanlığının 07/10/2020 gün ve 94660652-105-16-89-2020-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay C**** *** 02/11/2020 gün ve KYB- 2020/94909 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, sanığın … 1. İcra Dairesinin 2017/2813 esas sayılı takip dosyasında … 2. İcra Müdürlüğünün 2017/399 talimat sayılı dosyası üzerinden kendi adına ve yetkilisi olduğu şirket adına taahhütte bulunması ve ilk taksitin ödenmemesi üzerine, müşteki vekili tarafından ayrı ayrı şikayette bulunulması sebebiyle, aynı taahhütten dolayı … İcra Ceza Mahkemesinin 04/12/2018 tarihli ve 2018/784 esas, 2018/1610 sayılı kararıyla 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmiş ise de, aynı borç ilişkisi sebebiyle sanığın hem kendi adına hem de şirket yetkilisi sıfatıyla iki kez cezalandırılamayacağı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;
Yargıtay C**** *** kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden,… İcra Ceza Mahkemesinin 04/12/2018 tarihli ve 2018/785 esas, 2018/1611 sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, 02/02/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.