T.C. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi
Esas:
 2020/8098
Karar: 2021/7567
Tarih: 24.05.2021

MAHKEMESİ : Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davalı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

– K A R A R –

Dava dilekçesinde, davalı aleyhine ödemediği, birikmiş aidat ve ortak gider borcu sebebiyle Antalya 11. İcra Müdürlüğünün 2012/11517 Esas sayılı dosyası ile takip başlatıldğını, borçlunun takibe itiraz ettiğini, itirazın iptali ile davalının % 20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesi istenilmiştir.

Mahkemece 04/11/2014 tarihinde davanın reddine dair verilen kararın davacı tarafça temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 09/05/2016 tarih, 2015/11619 Esas, 2016/7490 Karar sayılı ilamı ile: “Kat Malikleri Kurulunca, 11/01/2012, 03/02/2012, 16/03/2012 ve 30/08/2012 tarihlerinde karar alındığı ve kararların iptal edildiğine dair dosya kapsamına göre herhangi bir belge ve bilgiye rastlanılmadığı, ayrıca iptal edilmiş olsa dahi fiilen yapılan ortak giderlerden kat maliklerinin sorumlu olacağı, tarafların tüm delilleri toplanıp karar vermek gerektiği” belirtilerek bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde davanın kabulü ile, Antalya 11. İcra Müdürlüğünün 2012/11517 Esas sayılı takip dosyasına davalının yapmış olduğu itirazın iptali ile takibin devamına, alacak likit olduğundan asıl alacağın %20’si oranında icra inkar tazminatının davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanunu 20. maddesi : (Değişik fıkra: 13/04/1983 – 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma,

(Ek ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9.mad.) güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;

Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik fıkra: 13/04/1983 – 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık, (Değişik ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9.mad.) yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Kat Mülkiyeti Kanunu 22. maddesi: Kat malikinin, 20’nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira, miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına ve gereği yerine getirilerek Yukarıdaki kanun maddeleri gözetilmek sureti ile davalının ortak gider sorumluluğunun belirlenmesi ve yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi ile usule ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, davalıdan aşağıda yazılı kalan harcın alınmasına ve peşin alınan temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 24/05/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.