T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi
Esas:
 2015/17339
Karar: 2015/20274
K.T.: 12.11.2015

* İLAMLI İCRA TAKİBİNDE İLAMA AYKIRILIĞIN SÜRESİZ ŞİKAYETE TABİ OLDUĞU (Takibin İptali İstemi/Alacak Kalemlerinin Brüt Olarak İstendiği ve Yasal Kesintilerin Yapılmadığı Yönündeki Şikayet – Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle Süresiz Olarak İcra Mahkemesi Önüne Getirilebileceğinin Gözetileceği/Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği/Şikayetin Süreden Reddedilemeyeceği)

* SÜRESİZ ŞİKAYET (İlamlı İcra Takibinde Alacak Kalemlerinin Brüt Olarak İstendiği ve Yasal Kesintilerin Yapılmadığı Yönündeki Şikayetin İlama Aykırılık Niteliğinde Olup Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle Süresiz Olarak İcra Mahkemesi Önüne Getirilebileceği/Şikayetin Süreden Reddedilemeyeceği – Takibin İptali İstemi)

* ALACAK KALEMLERİNİN BRÜT OLARAK İSTENDİĞİ VE YASAL KESİNTİLERİN YAPILMADIĞI ŞİKAYETİ (Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle Süresiz Olarak İcra Mahkemesi Önüne Getirilebileceği – Şikayetin Süreden Reddinin İsabetsizliği/Mahkemece Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Karar Verileceği)

* TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ (Süresiz Şikayet – İlamlı İcra Takibinde Alacak Kalemlerinin Brüt Olarak İstendiği ve Yasal Kesintilerin Yapılmadığı Yönündeki Şikayet İlama Aykırılık Niteliğinde Olup Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle Süresiz Olarak İcra Mahkemesi Önüne Getirilebileceği/Mahkemece Şikayetin Süreden Reddinin Doğru Olmadığı)

2004/m.16

ÖZET : Dava; takibin iptali istemine ilişkindir. İlamlı icra takibinde, alacak kalemlerinin brüt olarak istendiği ve yasal kesintilerin yapılmadığı yönündeki şikayet ilama aykırılık niteliğinde olup bu tür şikayetler kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle süresiz olarak İcra Mahkemesi önüne getirilebilir. Bu durumda Mahkemece gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, şikayetin süreden reddi doğru değildir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu vekili, alacaklı tarafından Kırşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 20.01.2015 tarih ve 2013/216 Esas, 2015/49 Karar sayılı ilamına istinaden Kırşehir İcra Müdürlüğü’nün 2015/1229 Esas sayılı takip dosyası ile müvekkili aleyhine başlatılan icra takibinde, alacak kalemlerinin brüt olarak istendiğini, yasal kesintilerin yapılmadığını belirterek takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, icra emrinin tebliğinden itibaren 7 günlük şikayet süresi geçirildiğinden, süre yönünden şikayetin reddine karar verilmiş hüküm borçlu vekilince temyiz edilmiştir.

İlamlı icra takibinde, alacak kalemlerinin brüt olarak istendiği ve yasal kesintilerin yapılmadığı yönündeki şikayet ilama aykırılık niteliğinde olup bu tür şikayetler kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle süresiz olarak İcra Mahkemesi önüne getirilebilir. (HGK.nun 21.06.2000 tarih, 2000/12-1002 sayılı Kararı)

Bu durumda Mahkemece gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, şikayetin süreden reddi doğru değildir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 27,70 TL peşin harcın istek halinde davacıya iadesine, 12.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.